ผู้บริหารโรงไฟฟ้าภาคใต้

   sonkiatY นายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ์
 ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้
 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   tanyaboon นายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

หัวหน้ากอง

กบหต-ฟ

        prachuap นายประจวบ ชัยเพชร
หัวหน้ากองบริหาร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 03-735-3200

กผบต-ฟ.

      prapakorn นายประภากร  เตชะประดิษฐ์
หัวหน้ากองการผลิตไฟฟ้า 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 03-735-3100