ผู้บริหารโรงไฟฟ้าภาคใต้

   478849 นายดำรงค์ ไสยะ
 ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้
 Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Tel : 03-735-3000 
chaiwat     นายชัยวัฒน์  บุญเรืองขาว
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้
 Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Tel : 03-735-3001 

nongnuch
นางสาวนงนุช  ไตรธเนศ 
วิศวกรระดับ 11
Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 03-735-3002 

 

หัวหน้ากอง

กบหต-ฟ

      518891  
นายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์
หัวหน้ากองบริหาร
Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 03-735-3200

กผบต-ฟ.

      praphakorn
นายประภากร  เตชะประดิษฐ์
หัวหน้ากองการผลิตไฟฟ้า 
Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 03-735-3100