การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่ จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ เครือข่ายเยาวชน

 

 

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านปากหรา หมู่ที่ ๕ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ กฟผ.โรงไฟฟ้ากระบี่ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก่เครือข่ายเยาวชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่ เพื่อให้เครือข่ายนักเรียนและเยาวชนที่จะเป็นกาลังสาคัญ การแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต มีความรู้ความเข้าใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมและจิตสานึกที่ดีในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ กิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียน ในตำบลตลิ่งชัน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๑ คน จาก ๔ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านคลองรั้ว โรงเรียนบ้านหาดยาว โรงเรียนบ้านคลองยวน และโรงเรียนบ้านปากหรา โดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆ จำนวน ๔ ฐาน ได้แก่ ฐานเรียนรู้เรื่องอากาศ,ฐานเรียนรู้เรื่องน้า,ฐานเรียนรู้เรื่องขยะและฐานเรียนรู้การดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ของโรงไฟฟ้ากระบี่ ทั้งนี้โดยมีนายนิติ ปัทมาคมสัน วิศวกรระดับ ๑๑ อฟภ. เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

23126301

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่ จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ เครือข่ายเยาวชน

 

 

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านปากหรา หมู่ที่ ๕ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ กฟผ.โรงไฟฟ้ากระบี่ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก่เครือข่ายเยาวชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่ เพื่อให้เครือข่ายนักเรียนและเยาวชนที่จะเป็นกาลังสาคัญ การแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต มีความรู้ความเข้าใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมและจิตสานึกที่ดีในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ กิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียน ในตำบลตลิ่งชัน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๑ คน จาก ๔ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านคลองรั้ว โรงเรียนบ้านหาดยาว โรงเรียนบ้านคลองยวน และโรงเรียนบ้านปากหรา โดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆ จำนวน ๔ ฐาน ได้แก่ ฐานเรียนรู้เรื่องอากาศ,ฐานเรียนรู้เรื่องน้า,ฐานเรียนรู้เรื่องขยะและฐานเรียนรู้การดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ของโรงไฟฟ้ากระบี่ ทั้งนี้โดยมีนายนิติ ปัทมาคมสัน วิศวกรระดับ ๑๑ อฟภ. เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

 23126301 23126302  23126303 
 23126304  23126305  23126306

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint