กฟผ.โรงไฟฟ้ากระบี รับการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้ากระบี่ โดยนายฉัตรชัย เอียดนุสรณ์ วิศวกรระดับ ๙ กองการผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ นายธันวา การแข็ง หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม กองการผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่และคณะ ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้ากระบี่ แก่คณะกรรมการตรวจประเมินโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในสถานประกอบการอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นำโดยนายศิวะกร สุขทอง หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ,ปลัดอำเภอเหนือคลอง ,รองนายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา ,ตัวแทนจากสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ และคณะจากกองยุทธศาสตร์และแผน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รวมจำนวน ๒๐ คน โอกาสเข้าตรวจประเมินสถานประกอบการ โรงไฟฟ้ากระบี่ และเยี่ยมชมบริเวณพื้นที่บริเวณต่างๆ รอบในโรงไฟฟ้า รวมถึงท่าเทียบเรือคลังน้ำมัน กฟผ. ที่บ้านคลองรั้ว ซึ่งผลการตรวจประเมินการดำเนินกิจกรรมของโรงไฟฟ้ากระบี่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ของกระทรวงอุตสาหกรรม

17096301  17096302  17096303  17096304  17096305 

กฟผ.กระบี่ ร่วมสนับสนุนชุมชนจัดทำ “จาด”งานทำบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๖๓

 

 

 วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่ โดยนายพัฒนันท์ รัศมิทัตช่างระดับ ๗ แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้และคณะ เป็นตัวแทนหน่วยงาน มอบเงิน จำนวน ๕,๐๐๐.- บาท ให้กับชุมชนบ้านควนยูง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นชุมชนใกล้เคียงโรงไฟฟ้ากระบี่ ภายในชุมชนแห่งนี้ มีที่ตั้งของสำนักสงฆ์ยูงทอง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียง ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการจัดทำ “จาด” ของชุมชน จาดมีลักษณะเหมือน "บ้าน" ทำด้วยวัสดุภายในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่ เป็นต้น ภายในจาด จะใส่ของเซ่นไหว้บรรพบุรุษ เช่น ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมดีซำ ลูกสะบ้า ขนมกง หรือขนมไข่ปลา   ใช้สำหรับแห่ในงานทำบุญสารทเดือนสิบ ซึ่งเป็นงานประเพณีวิถีชีวิตของพี่น้องชาวพุทธทางภาคใต้ ที่จัดขึ้นตามความเชื่อ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยประเพณีงานแห่จาดสารทเดือนสิบ เป็นประเพณีที่บรรพบุรุษไทย นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมากำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยผ่านกระบวนการทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี เกิดความผูกพัน เชื่อมโยงคนในชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียว นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้คนเกิดความรักในบรรพบุรุษ ให้ระลึกถึงคุณความดีที่บรรพบุรุษได้กระทำมาแก่ชนรุ่นหลัง ซึ่งจะตรงกับวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบของทุกปี ทั้งนี้โดยมีนายธวัชชัย ผกามาศ ส.อบต.หมู่ ๔ บ้านควนยูง ในฐานะประธานคณะกรรมการสำนักสงฆ์ยูงทอง เป็นผู้รับมอบ ณ ชุมชนดังกล่าว

16096301  16096302 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint