การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่ ร่วมกับประมงอำเภอเหนือคลองและชุมชนตำบลคลองขนาน จัดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ

 

 

 

 

 

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายไพรัตน์ ทับชุม นายอำเภอเหนือคลอง เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ปล่อยลูกพันธุ์ปลากะพงขาว ลงสู่ทะเล จำนวน ๕,๐๐๐ ตัว ณ บริเวณซอยท่าเรือหมู่ที่ ๑ บ้านควน ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยมีนางสาวนงนุช ไตรธเนศ วิศวกรระดับ ๑๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ กล่าวรายงาน กิจกรรมดังกล่าว เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ กฟผ. โรงไฟฟ้ากระบี่ ร่วมกับประมงอำเภอเหนือคลองและชุมชนตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำวัยอ่อน ในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดกระบี่ และสร้างจิตสำนึกของผู้คน ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืน เพราะปัจจุบันกระแสสังคมทำให้ทุกคนตระหนักดี ถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ ดังจะเห็นได้จากการที่ทุกภาคส่วน ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการรณรงค์ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างแพร่หลาย กฟผ.กระบี่ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง

17046201  17046202  17046203  17046204  17046205 
17046206  17046207  17046208  17046209  17046210 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint