กฟผ.กระบี่ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม๕ส พัฒนาวัดไทย

 

 

 เดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงปิดภาคเรียน ตามวัด/สำนักสงฆ์ต่างๆ ในหลายพื้นที่ จะมีการจัดโครงการ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนขึ้น โอกาสนี้เพื่อร่วมกันพัฒนาวัดไทย ในจังหวัดกระบี่ กลุ่มงาน ๕ส โรงไฟฟ้าภาคใต้ โดยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรม สนับสนุนการถวายฝึกอบรมกิจกรรม ๕ส ใหักับสามเณร และมอบอุปกรณ์ทำความสะอาด ให้กับวัดและสำนักสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕ แห่ง ประกอบด้วยวัดปานุราช,วัดในสระ,วัดแก้วโกรวาราม ,วัดธรรมาวุธสรณาราม และสำนักสงฆ์บ้านทุ่งสาคร โดยได้รับเกียรติจากคุณยุพดี จุลฑะเกาศลย์ วิทยากร ๕ส คุณภาพ อดีตผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เป็นวิทยากรบรรยาย

19046201  19046202  19046203  19046204 
19046205  19046206  19046207  19046210 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint