ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เยี่ยมชม..การดำเนินงานของโรงไฟฟ้ากระบี

 

 

 

 วันเสาร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่ นายประภากร เตชะประดิษฐ์ หัวหน้ากองการผลิต โรงไฟฟ้ากระบี่ นายไสว ชีพเจริญวงศ์ วิทยากรระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้และคณะ ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้ากระบี่ แก่คณะเจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครองอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา นำโดยนายสุรินทร์ สุริยะวงค์ นายอำเภอจะนะ โอกาสที่โรงไฟฟ้าจะนะ โดยนายวิภู พิวัฒน์ วิศวกรระดับ ๑๑  โรงไฟฟ้าจะนะ ได้นำคณะดังกล่าว เยี่ยมชมกิจการ ของ กฟผ. เพื่อพัฒนาบุคลากรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและกระชับความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างหน่วยงานโรงไฟฟ้าจะนะกับหน่วยราชการในพื้นที่ จากนั้นได้นำคณะ เยี่ยมชมท่าเทียบเรือและคลังน้ำมัน ของ กฟผ. ที่บ้านคลองรั้ว โดยมีนายอานิตร ชุมเชื้อ ช่างระดับ ๕ แผนกบริหารท่าเรือ โรงไฟฟ้ากระบี่ เป็นวิทยากรบรรยาย

31096201  31096202  31096203  31096204  31096205 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint