กฟผ.กระบี่ รับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ด้านงานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่ Published: 23 September 2019

 

 

 

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ นายไสว ชีพเจริญวงศ์ วิทยากรระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นตัวแทน หน่วยงาน กฟผ. เข้ารับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ ด้านงานสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดกระบี่ ใน งานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดกระบี่ ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งจังหวัดกระบี่ โดยสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่ จัดขึ้น ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง การทํากิจกรรมที่เป็นจิตอาสาสาธารณะประโยชน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด “เด็กกระบี่ จิตอาสา ร่วมแรงแข็งขัน ปันรักให้นอง”  และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคม ได้ตระหนักในความสำคัญของเยาวชน โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เด็กและเยาวชนที่มีคุณลักษณะและมีผลงานดีเด่น สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนทั่วๆไป ทั้งนี้โดยมีนางนงนุช จิตตะเสโณ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ เป็นผู้มอบ 

250096201  250096202  250096203  250096204  250096205  250096206 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint