กฟผ.กระบี่ สนับสนุนวิทยากรโครงการชีววิถีฯ“กิจกรรมจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะในโรงเรียน”

 

 

 

 ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กฟผ.กระบี่ ได้สนับสนุนวิทยากร นายไพโรจน์ เทียนทอง เลขานุการโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โรงไฟฟ้ากระบี่ บรรยายให้ความรู้เรื่องการประยุต์ใช้ EM กับการบริหารจัดการขยะตามแนวทางโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของ กฟผ.แก่ คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านคลองนิน อำเภอเกาะลันตาและโรงเรียนบ้านถ้ำเสือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โอกาสที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ ได้จัดทำโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และได้กำหนดจัดกิจกรรมจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะในโรงเรียนทั้งสองแห่ง และขอสนับสนุนวิทยากรของโครงการชีววิถีฯ เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

27026301  27026302  27026303  27026304 
27026305  27026306  27026307  27026308 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint