การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ร่วมสนับสนุน “งานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๓๙”

 

 

 วันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ นายวิภู พิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดงาน เมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๓๙ และเป็นตัวแทนหน่วยงาน กฟผ.กระบี่รับมอบโล่ที่ระลึก จาก ฯพณฯ จุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล ประธานในพิธี ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ต่างๆการจัดงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๓๙ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ร่วมกับจังหวัดกระบี่ ได้กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติ สดุดี เผยแพร่จริยวัตร ตระหนักถึงคุณธรรมอันสูงส่งและแบบอย่างที่ดีของท่านศาสดามูฮำหมัด (ซ.ล.) เป็นการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีและสร้างความสมานฉันท์ของผู้คนในชาติ ในสังคมพหุวัฒนธรรม

01036301  01036302  01036303  01036304 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint