คณะเยี่ยมชมโรงไฟฟ้ากระบี่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

 

 

กฟผ. โรงไฟฟ้ากระบี่  ต้อนรับคณะเยี่ยมชม    เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่ ใหก้ารต้อนรับคณะตา่งๆ จา นวน ๒,๐๕๙ คน เยี่ยมชมการดำ เนินงานของ กฟผ. เช่น ประวัติการกำเนิดไฟฟ้าในประเทศไทย ขั้นตอนในการผลิตกระแสไฟฟ้า โรงไฟฟ้า ประเภทต่างๆและชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ ทางเลือกกในการผลิตไฟฟ้าในอนาคต มาตรการเฝ้าระวังป้องกันผลกระทบต่อ สิ่งแวดลอ้มที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่  สถานการณ์ด้านพลังงานไฟฟ้าของ ประเทศ แนวทางวิธีการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งเยี่ยมชมห้องจัดแสดงนิทรรศการซากดึกด าบรรพ์ แหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ ที่ขุดค้นพบจากการท าเหมืองถ่านหินลิกไนต์กระบี่ในอดีต โดยมีผู้ปฏิบตัิงาน โรงไฟฟ้ากระบี่ ใหก้ารต้อนรับ บรรยายสรุป ตอบข้อซักถามและนำชมพื้นที่

01290263010101  01290263010102  01290263010103  01290263010104 
01290263010105  01290263010106  01290263010107  01290263010108 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint