โรงไฟฟ้ากระบี่ ลงพื้นที่พบปะชุมชน ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

 

 

 

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โรงไฟฟ้ากระบี่ นำโดยนายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ วิศวกรระดับ ๑๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน แผนกสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้ากระบี่และแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ได้ลงพื้นที่พบปะชุมชน หมู่ที่ ๖ บ้านคลองเสียด ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม เพื่อสื่อสารประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงไฟฟ้ากระบี่ ให้ชุมชนรับทราบ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ อฟภ. แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายชุมชน ซึ่งกำหนดให้มีการสื่อสารประเด็นสำคัญ ที่อาจจะมีผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ที่กำหนดไว้ใน EIA แก่ชุมชนทุกเดือน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการดำเนินงานโรงไฟฟ้ากระบี่ ที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ระบุไว้ใน EIA ขจัดความวิตกกังวล เกิดการยอมรับและความไว้วางใจ

11036301  11036302  11036303 
11036304  11036305  11036306 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint