โรงไฟฟ้ากระบี่ ลงพื้นที่ทำแผนที่ชุมชน (SOCIAL MAPPING)

 

 

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โรงไฟฟ้ากระบี่ นำโดยนายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ วิศวกรระดับ ๑๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ ลงพื้นที่จัดทำแผนที่ชุมชน (Social Mapping) หมู่ที่ ๖ บ้านคลองเสียด เพื่อให้เข้าใจบริบทชุมชนอย่างแท้จริง ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี ความสัมพันธ์ภายในชุมชน พื้นที่ทางกายภาพ สถานที่สำคัญ แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งประโยชน์ที่สำคัญของชุมชน เป็นการค้นหาทุนทางสังคม การเข้าถึงชุมชน การร่วมศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนและนำผลการค้นพบมาวิเคราะห์ถึงความเข้มแข็ง ในการออกแบบการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมต่อไป

110363021  110363022  110363023 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint