โรงไฟฟ้ากระบี่ ลงพื้นที่พบปะผู้ประสานเครือข่ายชุมชนพื้นที่ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

 

 

 

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ผู้ปฏิบัติงาน แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ ร่วมกับแผนกสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้ากระบี่ ได้ลงพื้นที่ พบปะผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชน ในพื้นที่ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ นายวุฒิศักดิ์ ผิวดี ส.อบต.หมู่ที่ ๘ และนางพวงทอง เทพเสถียร อสม.หมู่ที่ ๒ ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ โรงไฟฟ้าภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๓ หัวข้อแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายชุมชน ที่ได้กำหนดให้มีผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนใน ๔ ตำบลรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ ประกอบด้วยตำบลปกาสัย ตำบลคลองขนาน ตำบลตลิ่งชันและตำบลเกาะศรีบอยา เพื่อจะได้หารือข้อวิตกกังวลของชุมชน สื่อสารประเด็นสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของโรงไฟฟ้ากระบี่ รวมทั้งประเด็นต่างๆ ด้านสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ฯลฯ เพื่อการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนหรือทำกิจกรรมร่วมกันในอนาคต

18036301  18036302  18036303  18036304 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint