กฟผ.กระบี่ สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเพาะเลี้ยงและแปรรูปเห็ด หมู่ ๒ บ้านห้วยโสก

 

 

 

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายนิติ ปัทมาคมสัน วิศวกรระดับ ๑๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ และผู้ปฏิบัติงานแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ ร่วมเป็นตัวแทนหน่วยงาน มอบเงิน จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงและแปรรูปเห็ดบ้านห้วยโสก หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อสนับสนุนกลุ่มฯ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ดำเนินงานโครงการ “เพาะเลี้ยงและแปรรูปเห็ด” หวังมีรายได้เสริมมาช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้โดยมีนายวิชา อันนานนท์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒ บ้านห้วยโสก ที่ปรึกษากลุ่มพร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มเพาะเลี้ยงและแปรรูปเห็ดบ้านห้วยโสก เป็นผู้รับมอบทั้งนี้สมาชิกกลุ่ม เป็นชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ ๒ บ้านห้วยโสก ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ที่โรงไฟฟ้ากระบี่ ได้เคยนำไปศึกษาดูงาน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ปุญณดลย์ ฟาร์ม ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านนาเกาะไทร ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เพื่อรับทราบข้อมูลองค์ความรู้ ในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวทางศาสตร์พระราชา ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ศูนย์เรียนรู้ ที่นำมาปฏิบัติจนประสบความสำเร็จ สามารถพึ่งตนเองได้ สมาชิกมีความสนใจ จึงรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มขึ้นมา ซึ่งสอดคล้องกับแผนงาน CSR ของโรงไฟฟ้ากระบี่ ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

26116301  26116302 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint