กฟผ. โรงไฟฟ้ากระบี่ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้นำศาสนา ปีที่ ๑๗

 

 

 

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. โรงไฟฟ้าภาคใต้ จังหวัดกระบี่ โดยนายวิภู พิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ นายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ นายนิติ ปัทมาคมสัน วิศวกรระดับ ๑๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้และผู้ปฏิบัติงาน แผนก หชฟภ-ย. ร่วมให้กันต้อนรับนายอำเภอเหนือคลอง คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น จากมัสยิดต่างๆ ทั้งหมด ในเขตพื้นที่ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำนวน ๓๖ มัสยิด รวม ๑๒๐ คน ในการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ ระหว่าง กฟผ.กับผู้นำศาสนาอิสลามในพื้นที่ เพื่อชี้แจงประเด็นสำคัญต่างๆ ในการดำเนินงานของโรงไฟฟ้ากระบี่ ให้กับผู้นำศาสนาได้รับทราบ อีกทั้งเป็นการขอบคุณผู้บริหารองค์กรมัสยิดในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโรงไฟฟ้ากระบี่ด้วยดีเสมอมา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นปีละ ๑ ครั้ง ในต้นเดือนธันวาคมของทุกปี ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่ โดยจัดต่อเนื่องกันมา เป็นปีที่ ๑๗ แล้วโอกาสดังกล่าว อฟภ. ได้เป็นตัวแทนหน่วยงาน กฟผ. มอบของที่ระลึกให้กับผู้นำศาสนา พร้อมมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมการจัดงานแข่งขันทดสอบทักษะทางวิชาการศาสนาอิสลามของเยาวชนในพื้นที่อำเภอเหนือคลอง สังกัดหน่วยสอบที่ ๒๖ เครือข่ายสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบด้วยตำบลคลองเขม้า ตำบลปกาสัย ตำบลเหนือคลอง ตำบลตลิ่งชัน ตำบลเกาะศรีบอยาและตำบลคลองขนาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๔ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนกลุ่มตำบล เข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนหน่วยสอบ เข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป ทั้งนี้โดยมีนายอ้าหมาด หลานสัน หัวหน้าหน่วยสอบที่ ๒๖ และหัวหน้ากลุ่มตำบลต่างๆ เป็นตัวแทนรับมอบ

07126321  07126322  07126323  07126324 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint