ประชุมคณะกรรมการกำกับการติดตาม ตรวจสอบฯผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้ากระบี่

 

 

 

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอันดามัน ๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ นายไพโรจน์ แก้วสวน พลังงานจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการกำกับการติดตามตรวจสอบ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้ากระบี่ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ประกอบด้วย การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในส่วนของโรงไฟฟ้ากระบี่,ระบบขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อสำหรับโรงไฟฟ้ากระบี่และท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้ากระบี่ โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้ากระบี่ ในรอบเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒ และรอบเดือน มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ทั้งนี้การประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าว กำหนดให้มีการประชุม ๖ เดือนต่อครั้ง แต่ครั้งที่ผ่านมาไม่ได้ประชุมเนื่องจากติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 โดยมีคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่ ผู้แทนจากฝ่ายสิ่งแวดล้อม ของ กฟผ.

08126301  08126302  08126303  08126304 
08126306   08126304 08126305  08126307 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint