กฟผ.ลงนามบันทึกข้อตกลง กับ สพป.กระบี่โครงการห้องเรียนสีเขียว

 

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยนายประจวบ ชัยเพขร หัวหน้ากองบริหาร โรงไฟฟ้าภาคใต้ (อฟภ.) นายสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์ หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติการใช้ไฟฟ้า ฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม (อชก.) เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ สำนักงานจังหวัดกระบี่ และสภาการศึกษากระบี่ โครงการห้องเรียนสีเขียว สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ทั้งนี้ สพป.กระบี่ ได้รับสนับสนุนห้องเรียนสีเขียวจาก กฟผ. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน ประชาชนที่สนใจ มาศึกษาเรียนรู้ถึงวิธีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้เปิดศูนย์การเรียนรู้มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ ครบกำหนดวาระ ๓ ปีแล้ว วันนี้จึงได้มีการลงนาม MOU ใหม่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

23016301  23016304  23016303  23016302 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้ากระบี่ ตาม EIA

 

 

ตามที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ ได้ดำเนินการจ้าง บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้น ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ (อสค.) ร่วมกับ ฝ่ายโรงไฟฟ้าภาคใต้ (อฟภ.) ได้นำตัวแทนบริษัท เข้าดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องโรงไฟฟ้าและระดับเสียงโดยทั่วไป (Ambient Noise) ของโรงไฟฟ้ากระบี่ โดยได้เชิญผู้นำชุมชน ชาวบ้าน คณะครู นักเรียน ในพื้นที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในส่วนของคุณภาพอากาศ ได้ตรวจวัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน(NOX) ,ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2) ,ฝุ่นละออง(PM) ,ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์(CO) ,ก๊าซออกซิเจน(O2) และอัตราการไหลของอากาศ(Flow Rate)   สำหรับการตรวจวัดระดับเสียง ดำเนินการตรวจวัดในพื้นที่โรงไฟฟ้ากระบี่ (สถานีไฟฟ้าแรงสูงกระบี่และโรงโม่หินปูน) โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก บริเวณบ้านเกาะโพดและบ้านคลองรั้วทั้งนี้การติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้ากระบี่ จะดำเนินการปีละ ๒ ครั้ง โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อติดตามผลกระทบต่อการดำเนินงานของโครงการ ตาม EIA และรายงานผลต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

17016301  17016302  17016303  17016304 
17016305  17016306  17016307  17016308 
17016309  17016310  17016311  17016312 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint