กฟผ.กระบี่ นำชุมชนศึกษาดูงาน“แนวทางศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

 

 

 วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กฟผ.โรงไฟฟ้ากระบี่ ได้นำชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ หมู่ ๒ บ้านห้วยโสกและหมู่ ๓ บ้านคลองหมาก ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เข้าศึกษาดูงาน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ปุญณดลย์ ฟาร์ม หมู่ ๒ ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านนาเกาะไทร หมู่ที่ ๙ ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จังหวัดกระบี่ วัตถุประสงค์เพื่อรับทราบข้อมูลองค์ความรู้ในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ไม่ใช้สารเคมีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวทางศาสตร์พระราชา ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ศูนย์เรียนรู้ ที่นำแนวทางดังกล่าวมาปฏิบัติจนประสบความสำเร็จ สามารถพึ่งตนเองได้ อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับแผนงาน CSR ของโรงไฟฟ้ากระบี่ ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

270263021  270263022  270263023  270263024  270263025  270263026 

กฟผ.กระบี่ สนับสนุนวิทยากรโครงการชีววิถีฯ“กิจกรรมจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะในโรงเรียน”

 

 

 

 ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กฟผ.กระบี่ ได้สนับสนุนวิทยากร นายไพโรจน์ เทียนทอง เลขานุการโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โรงไฟฟ้ากระบี่ บรรยายให้ความรู้เรื่องการประยุต์ใช้ EM กับการบริหารจัดการขยะตามแนวทางโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของ กฟผ.แก่ คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านคลองนิน อำเภอเกาะลันตาและโรงเรียนบ้านถ้ำเสือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โอกาสที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ ได้จัดทำโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และได้กำหนดจัดกิจกรรมจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะในโรงเรียนทั้งสองแห่ง และขอสนับสนุนวิทยากรของโครงการชีววิถีฯ เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

27026301  27026302  27026303  27026304 
27026305  27026306  27026307  27026308 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint