กฟผ.กระบี่ ร่วมสนับสนุน การจัดงานวันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์ เขตการศึกษาที่ ๗

 

 

 

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นายประภากรเตชะประดิษฐ์ หัวหน้ากองการผลิต โรงไฟฟ้ากระบี่ นายไสว ชีพเจริญวงศ์ วิทยากรระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นตัวแทนหน่วยงาน กฟผ. โรงไฟฟ้ากระบี่ มอบเงินให้กับสมาคมการศึกษาฟัรดูอีน จังหวัดกระบี่ โดยมีนายสมพร กูลหลัง เลขานุการสมาคมการศึกษาฟัรดูอีน จังหวัดกระบี่ เป็นผู้รับเพื่อสมทบทุนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในการจัดงาน “วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์ เขตการศึกษาที่ ๗ ฝั่งอันดามัน” ซึ่งสมาคมการศึกษาฟัรดูอีน จังหวัดกระบี่ โดยความร่วมมือของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ สมาคมมุสลิมสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ มูลนิธิมุสลิมสามัคคีจังหวัดกระบี่ พี่น้องมุสลิมจังหวัดกระบี่ และหน่วยสอบคุรุสัมพันธ์ทุกหน่วยสอบในเขตการศึกษาที่ ๗ ประกอบด้วยจังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ตและระนอง ได้กำหนดจัดงานขึ้น ระหว่างวันที่๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ สนามมัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความรู้ทักษะทางวิชาการศาสนาอิสลามแก่นักเรียน ที่เรียนอยู่ในศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดทุกหน่วยสอบ ในจังหวัดฝั่งอันดามันและสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศเข้าร่วมทดสอบทักษะทางวิชาการศาสนา ในระดับประเทศ อีกทั้งเพื่อจัดหางบประมาณในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนฟัรดูอีน เขตการศึกษา ๗ ต่อไป

27126221

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓

 

 

 

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณด้านหน้า โรงเรียนสังข์ทองวิทยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ นายไสว ชีพเจริญวงศ์ วิทยากรระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ โดยมีนายไพรัตน์ ทับชุม เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ศูนย์ฯดังกล่าว อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล กู้ชีพ กู้ภัย ตลอดจนอาสาสมัคร ได้จัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการประชาชน ลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน รณรงค์การใช้รถใช้ถนนให้มีระเบียบวินัยตามกฎจราจร ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา เดินทางท่องเที่ยว เป็นจำนวนมาก มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ โดย กฟผ.กระบี่ ได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม “น้ำใจ กฟผ.” และกาแฟกระป๋อง ในการปฏิบัติงานอำนวยความสะดวก บริการประชาชน ในครั้งนี้ด้วย

27126201  27126202  27126203 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint