กฟผ.กระบี่ ให้การต้อนรับคณะสาธารณสุขอำเภอเหนือคลองดประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 

 

 

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โอกาสขอใช้สถานที่ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่ ในการจัดประชุมแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ให้กับคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ของอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำนวน ๘ ตำบล ๑ เทศบาล โดยมีนายเชาวลิต ลิบน้อย วิทยากรจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต ๑๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

13026301  13026302  13026303  13026304 

โรงไฟฟ้ากระบี่ ต้อนรับคณะชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เยี่ยมชมการดำเนินงาน

 

 

 วันอาทิตย์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ วิศวกรระดับ ๑๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน หชฟภ-ย.และชมรมผู้สูงอายุ กฟผ.ภาคใต้ ร่วมให้การต้อนรับคณะชุมชนหมู่ที่ ๙ ซอยพิบูลสงคราม ๑ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ในพื้นที่รัศมี ๕ กิโลเมตร ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ โอกาสที่ทางคณะกรรมการชุมชนได้จัด โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยนำชุมชน ซึ่งประกอบด้วยผู้นำองค์กร คณะกรรมการชุมชน กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๙๐ คน ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดกระบี่และเยี่ยมชมโรงไฟฟ้ากระบี่ เพื่อทำความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับการดำเนินงานของ กฟผ. โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ จะเป็นการศึกษาจากพื้นที่จริงและประมวลความรู้จากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

09026301  09026302  09026303  09026304 
09026305  09026306     

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint