กฟผ.กระบี่ สนับสนุนวิทยากรอบรม “โครงการพัฒนาระบบการบริการ กำจัดขยะมูลฝอย”

 

 

 

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภา อบต.คลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ นายไพโรจน์ เทียนทอง เลขานุการโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โรงไฟฟ้ากระบี่และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่องโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของ กฟผ. แก่ผู้เข้าอบรม “โครงการพัฒนาระบบการบริการ กำจัดขยะมูลฝอยตำบลคลองท่อมใต้ หมูที่ ๑-๙” ซึ่งงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ จัดขึ้นและขอสนับสนุนวิทยากร จากโรงไฟฟ้ากระบี่ ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการคัดแยกขยะ การนำขยะมาใช้ใหม่ รวมถึงการสาธิต ฝึกปฏิบัติการทำน้ำหมักชีวภาพสูตรเร่งผลผลิต สารไล่แมลง เป็นต้น เพื่อจะได้นำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาขยะ การจัดการขยะจากเศษขยะเหลือใช้ในหน่วยงาน องค์กร ครัวเรือน ในเขตพื้นที่คลองท่อมใต้ หมู่ที่ ๑-๙ อีกทั้งสร้างจิตสำนึกร่วมกันในการรักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ฝึกกระบวนการคิด การวิเคราะห์ รู้วิธีป้องการอันตรายจากการแพร่กระจายของสารพิษ ขยะมีพิษ ที่อาจส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้โดยมีนายฐเดช ศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ กล่าวรายงาน นายไพศาล ศรีเทพ นายอำเภอคลองท่อม เป็นประธานในพิธีเปิด

250096401  250096402  250096403  250096404 
250096405  250096406  250096407  250096408 

กฟผ.กระบี่ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม “น้้ำใจ กฟผ.” กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฟื้นฟูและพัฒนาคลองอินทนิล “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

 

 

 

   วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ โดยนายไสว ชีพเจริญวงศ์ วิทยากรระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นตัวแทนหน่วยงาน มอบน้้ำดื่ม “น้้ำใจ กฟผ.” จำนวน ๓๖๐ ขวด ให้กับอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อใช้ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฟื้นฟูและพัฒนาคลองอินทนิล “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่่งอำเภอเหนือคลอง ร่วมกับจิตอาสา จัดขึ้น ณ บริเวณสะพานคลองอินทนิล หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ โดยมีนายบุญโชค โปแก้ว เจ้าหน้าที่ อส.อำเภอเหนือคลอง เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้ากระบี่

250096301

 savePlant

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint