กฟผ.กระบี่ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวิ่งการกุศล “เกาะศรีบอยา FUN RUN” ครั้งที่ ๑

 

 

วันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านคลองเตาะ ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้ากระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล “เกาะศรีบอยา Fun Run ครั้งที่ ๑” ซึ่งชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รพ.สต.บ้านเกาะศรีบอยา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้ มอบให้ รพ.สต.บ้านเกาะศรีบอยา ใช้ในกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และรายได้อีกส่วนหนึ่งเพื่อจัดซื้อ วัสดุ/ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ ๔ บ้านเกาะฮั่ง อีกทั้งเพื่อรณรงค์ให้ทุกคน ได้ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย สำหรับเส้นทางการวิ่งจากท่าเรือบ้านคลองเตาะ ไปเข้าเส้นชัยที่ รพ.สต.บ้านกาะศรีบอยา Fun Run ระยะทาง ๖.๕กิโลเมตร โดยมีนายไพรัตน์ ทับชุม นายอำเภอเหนือคลอง เป็นประธานในพิธี โอกาสดังกล่าว นายไสว ชีพเจริญวงศ์ วิทยากรระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นตัวแทน กฟผ.กระบี่ ร่วมมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยมอบผ่านประธานในพิธี

02026301  02026302  02026303  02026304 
02026305  02026306  02026307  0202630902026308 

กฟผ.กระบี่ ร่วมสนับสนุนโครงการ เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล “หลังเขา FUN RUN ๒๐๒๐” ครั้งที่ ๑

 

 

 

วันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๐ น. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้ากระบี่ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ เดิน-วิ่งเพื่อการกุศล “หลังเขา Fun Run ๒๐๒๐” ครั้งที่ ๑ ซึ่งคณะกรรมการมัสยิดบ้านคลองยวน ชมรมกีฬาบ้านคลองยวน รพ.สต.บ้านคลองยวน รพ.สต.บ้านตลิ่งชัน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จัดขึ้นเพื่อหารายได้ซ่อมแซมบูรณะมัสยิดบ้านคลองยวนและจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับกลุ่มเยาวชนในหมู่บ้าน ในงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น (ของดีตำบลตลิ่งชัน) ประจำปี ๒๕๖๓ ณ บริเวณชายหาดบ้านหาดยาว หมูที่ ๔ ตำบลตลิ่งชัน โดยมีนายไพรัตน์ ทับชุม นายอำเภอเหนือคลอง เป็นประธานในพิธีโอกาสดังกล่าว นายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ วิศวกรระดับ ๑๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นตัวแทนหน่วยงาน กฟผ.กระบี่ ร่วมมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยมีนายสุจินต์ กุลดี อิหม่ามมัสยิดบ้านคลองยวน เป็นผู้รับมอบ

1026301  1026302  1026303  1026304 
 1026305 1026306  1026307   

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint