ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง วัดคลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

 

 

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ โรงไฟฟ้าภาคใต้ จังหวัดกระบี่ ได้สนับสนุนรถกระเช้าพร้อมผู้ปฏิบัติงาน แผนกบำรุงรักษาไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม กองการผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณซุ้มประตูทางเข้าวัดคลองขนาน หมู่ ๕ ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ตามที่ผู้นำชุมชนและเจ้าอาวาสวัดคลองขนาน ได้ขอความอนุเคราะห์มายังโรงไฟฟ้ากระบี่ ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องของสถานที่ในกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ทางศาสนา ซุ้มประตูวัดดังกล่าว เพิ่งดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทางวัดมีกำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคีพร้อมฉลองซุ้มประตู ในวันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่จะถึงนี้ การดำเนินการในครั้งนี้ประกอบด้วย การติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง จำนวน ๒ ชุด ,การดึงสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำ ยาว ๓๐ เมตร,การติดตั้งชุดกล่องคอนโทรลเบรกเกอร์ ๒ ตัวและการติดตั้ง Photo Switch จำนวน ๑ ตัว

06036301  06036303 
06036302  06036304 

คณะเยี่ยมชมโรงไฟฟ้ากระบี่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

 

 

กฟผ. โรงไฟฟ้ากระบี่  ต้อนรับคณะเยี่ยมชม    เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่ ใหก้ารต้อนรับคณะตา่งๆ จา นวน ๒,๐๕๙ คน เยี่ยมชมการดำ เนินงานของ กฟผ. เช่น ประวัติการกำเนิดไฟฟ้าในประเทศไทย ขั้นตอนในการผลิตกระแสไฟฟ้า โรงไฟฟ้า ประเภทต่างๆและชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ ทางเลือกกในการผลิตไฟฟ้าในอนาคต มาตรการเฝ้าระวังป้องกันผลกระทบต่อ สิ่งแวดลอ้มที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่  สถานการณ์ด้านพลังงานไฟฟ้าของ ประเทศ แนวทางวิธีการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งเยี่ยมชมห้องจัดแสดงนิทรรศการซากดึกด าบรรพ์ แหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ ที่ขุดค้นพบจากการท าเหมืองถ่านหินลิกไนต์กระบี่ในอดีต โดยมีผู้ปฏิบตัิงาน โรงไฟฟ้ากระบี่ ใหก้ารต้อนรับ บรรยายสรุป ตอบข้อซักถามและนำชมพื้นที่

01290263010101  01290263010102  01290263010103  01290263010104 
01290263010105  01290263010106  01290263010107  01290263010108 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint