การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ร่วมสนับสนุน “งานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๓๙”

 

 

 วันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ นายวิภู พิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดงาน เมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๓๙ และเป็นตัวแทนหน่วยงาน กฟผ.กระบี่รับมอบโล่ที่ระลึก จาก ฯพณฯ จุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล ประธานในพิธี ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ต่างๆการจัดงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๓๙ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ร่วมกับจังหวัดกระบี่ ได้กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติ สดุดี เผยแพร่จริยวัตร ตระหนักถึงคุณธรรมอันสูงส่งและแบบอย่างที่ดีของท่านศาสดามูฮำหมัด (ซ.ล.) เป็นการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีและสร้างความสมานฉันท์ของผู้คนในชาติ ในสังคมพหุวัฒนธรรม

01036301  01036302  01036303  01036304 

กฟผ. โรงไฟฟ้ากระบี่ ช่วยระงับเหตุเพลิงไหม้

 จากเหตุภาวะภัยแล้ง ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้หลายพื้นที่มีความเสี่ยง ที่จะเกิดไฟป่าขึ้น เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา กฟผ.โรงไฟฟ้ากระบี่ ได้รับการประสานจากผู้นำชุมชนและได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงไม้ ในบริเวณพื้นที่ต่างๆ รอบโรงไฟฟ้ากระบี่ อยู่บ่อยครั้ง จึงได้ส่งรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าให้การช่วยเหลือ อีกทั้งบางสถานการณ์ได้ร่วมกับเครือข่ายดับเพลิงในพื้นที่ เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ ดังนี้

 ๒ ก.พ.๒๕๖๓ - บริเวณป่าสนริมถนนคอนกรีต บ้านควนยูง หมู่ ๔ ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

๒๒ ก.พ.๒๕๖๓ - บริเวณติดกับสำนักสงฆ์ยูงทอง บ้านควนยูง หมู่ ๔ ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

- บริเวณป่าชุมชนหลังโรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก หมู่ ๖ ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

๒๓ ก.พ.๒๕๖๓ - บริเวณขอบอ่างเก็บน้ำ ของโรงไฟฟ้ากระบี่

- บริเวณติดกับสำนักสงฆ์ยูงทอง บ้านควนยูง หมู่ ๔ ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

๒๗ ก.พ.๒๕๖๓ - บริเวณสวนปาล์มน้ำมันของชาวบ้าน หมู่ ๔ ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

270263256301  270263256302  270263256303  270263256304 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint