กฟผ.กระบี่ ต้อนรับคณะ คทบ-รวย.สายงานรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์

 

 

  วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ นายทิณรา บัวเกศ วิศวกรระดับ ๑๐ โรงไฟฟ้าภาคใต้ ให้การต้อนรับ นายมานิต ลอศิริกุล ผู้เชี่ยวชาญระดับ ๑๒ สายงานรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รวย.) พร้อมคณะ ในโอกาสมาเยี่ยมเยียน พบปะแลกเปลียนการดำเนินงานด้าน CSR ของ กฟผ.กระบี่ โดยมีนายธนกร จอมวัน ช.๑๐ หชสต-ย. บรรยายงาน CSR ของฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ และนายไสว ชีพเจริญวงศ์ วก.๙ ทำหน้าที่ หชฟภ-ย. บรรยายงาน CSR ฝ่ายโรงไฟฟ้าภาคใต้ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกัน ณ ห้องประชุม อันดามัน ๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้

05046201

05046205 

05046202

05046207 

05046203 

05046204

05046208 

05046209   05046210 05046211   05046212
       

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint