กิจกรรมจิตอาสา ทาสีฟุตบาทและตีเส้นช่องจราจร บริเวณอาคารสถานพยาบาล โรงไฟฟ้ากระบี่

 

 

 วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โรงไฟฟ้ากระบี่ (คปอ.) ได้มอบหมายให้แผนกความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
(หปอภต-ฟ.) จัดกิจกรรมจิตอาสา ทาสีฟุตบาท และงานตีเส้นช่องจอดรถ บริเวณหน้าอาคารสถานพยาบาล โรงไฟฟ้ากระบี่ ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เกิดความปลอดภัย เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อการจราจร ในเขตพื้นที่โรงไฟฟ้ากระบี่

04046231  04046232  04046233  04046236 
04046234  04046235 

04046237

04046238

 

 04046239

04046240

       

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint