กิจกรรม ๕ส โรงไฟฟ้ากระบี่ BIG CLEANING DAY

 

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่ นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม ๕ส โรงไฟฟ้ากระบี่ (BIG CLEANING DAY) หรือการทำความสะอาดครั้งใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสะสาง และทำตามแผนกิจกรรม ๕ส ที่จะดำเนินการช่วงเดือนเมษายน ของทุกปี โดยกิจกรรม ๕ส ถือเป็นพื้นฐานสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพชีวิต การเพิ่มผลผลิตการลดความสูญเสีย กิจกรรมจะมีทั้งการทำความสะอาดในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองและร่วมกันพัฒนาพื้นที่ส่วนรวม จะเป็นการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กรเพื่อให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน มีความเป็นระเบียบถูกสุขลักษณะ มีความสะอาดควบคู่กันไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

22046201  22046202  22046203  22046204 

 


 savePlant

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint