โรงไฟฟ้ากระบี่ รับการตรวจประเมินจาก สรอ. ติดตามผลการดำเนินงานระบบ EMS : OHSMS

 

 

 

 ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ นายชัยวัฒน์ บุญเรืองขาว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจประเมินจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ที่เข้ามาตรวจประเมินติดตามการรักษาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System) หรือระบบ EMS ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 14001-2559(ISO 14001:2015) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and SafetyManagement System) หรือระบบ OHSMS ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.18001-2554 /BS OHSAS 18001:2007ของโรงไฟฟ้ากระบี่ ครั้งที่ ๑ ทั้งนี้การตรวจติดตามผลของ สรอ.จะดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบว่าองค์กรหรือหน่วยงาน ได้มีการจัดทำระบบสอดคล้องตามมาตรฐานการรับรอง ซึ่งหน่วยงานที่ขอใบรับรองฯ จะต้องรักษาและปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามข้อกำหนด ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการรับรอง ตามที่ ระบุในเอกสาร R-001 และ R-002

090096201  090096202  090096203  090096205  090096206   

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint