โรงไฟฟ้ากระบี่ รับการตรวจประเมินจาก สรอ. ติดตามผลการดำเนินงานระบบ EMS : OHSMS

 

 

 

 ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ นายชัยวัฒน์ บุญเรืองขาว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจประเมินจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ที่เข้ามาตรวจประเมินติดตามการรักษาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System) หรือระบบ EMS ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 14001-2559(ISO 14001:2015) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and SafetyManagement System) หรือระบบ OHSMS ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.18001-2554 /BS OHSAS 18001:2007ของโรงไฟฟ้ากระบี่ ครั้งที่ ๑ ทั้งนี้การตรวจติดตามผลของ สรอ.จะดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบว่าองค์กรหรือหน่วยงาน ได้มีการจัดทำระบบสอดคล้องตามมาตรฐานการรับรอง ซึ่งหน่วยงานที่ขอใบรับรองฯ จะต้องรักษาและปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามข้อกำหนด ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการรับรอง ตามที่ ระบุในเอกสาร R-001 และ R-002

090096201  090096202  090096203  090096205  090096206   

 savePlant

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint