โรงไฟฟ้าภาคใต้ รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้วยตนเอง สายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า

 

 

 

 

ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอันดามัน ๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ (อฟภ.) นำคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าภาคใต้ ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าภาคใต้ แก่คณะผู้ตรวจประเมินผลการการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้วยตนเอง สายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า นำโดยนายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (อฟต.) หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน โอกาสมาตรวจประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิภาพ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของโรงไฟฟ้าภาคใต้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย กรอบคู่มือและแนวทางของสายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า และ นโยบายของ กฟผ. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่วางไว้ มีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผล หรือได้รับการปรับปรุงแก้ไข สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป รวมทั้งการจัดทำรายงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๑

17096321  17096322  17096323  17096324  17096325 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint