การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าภาคใต้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ เพื่อขับเคลื่อน อฟภ. เป็นหน่วยงานคุณธรรม

 

 

 

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอันดามัน ๑ ที่ทำการโรงไฟฟ้าภาคใต้ นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ นำคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในสังกัดโรงไฟฟ้าภาคใต้ (อฟภ.) ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ ที่จะส่งเสริมและพัฒนาโรงไฟฟ้าภาคใต้ ให้เป็นหน่วยงานคุณธรรม โดยจากนี้ไปผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะถือเป็นกติการ่วมกันของโรงไฟฟ้าภาคใต้ เพื่อให้คุณธรรมนำการพัฒนา เกิดสังคมคุณธรรมที่ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทุกคนในโรงไฟฟ้าเป็นผู้มีคุณธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความสมานฉันท์ ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยไปใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมธรรมาภิบาลและการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ กฟผ. ที่กำหนดให้ ปี ๒๕๖๓ เป็นองค์การส่งเสริมคุณธรรม ,ปี ๒๕๖๕ เป็นองค์การคุณธรรม และปี ๒๕๖๗ เป็นองค์การคุณธรรมต้นแบบ ต่อไป

23096302  23096301  23096303  23096304 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint