โรงไฟฟ้าภาคใต้ จัดกิจกรรม ชฟฟ๑.พบผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้ากระบี่

 

 

 

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่ นายวิภู พิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ นำคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับนายไพฑูรย์ตั้งจิตร่วมบุญ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๑ พร้อมคณะผู้บริหาร คบ.ชฟฟ๑. โอกาสเดินทางมาประชุม คบ.ชฟฟ๑. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ ณ โรงไฟฟ้าภาคใต้ (จังหวัดกระบี่) และร่วม “กิจกรรม ชฟฟ๑.พบผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้ากระบี่” ซึ่งโรงไฟฟ้าภาคใต้จัดขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด ได้รับฟังข้อมูลจากผู้บริหารระดับสูงโดยตรง ทั้งในส่วนของ นโยบาย ทิศทางการดำเนินงานของ กฟผ.และของสายงาน รวฟ.รวมถึงรับทราบบทบาทของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.ทุกคน ในการช่วยสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายขององค์การและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินภารกิจ กฟผ. ในอนาคต

23116301  23116302  23116303  23116304 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint