โรงไฟฟ้ากระบี่ วางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ในหน่วยงาน

 

 

 

 เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ตามที่ได้เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19) ที่มีการระบาดใหญ่ไปทั่วโลกตามประกาศขององค์การอนามัยโลก ในส่วนของโรงไฟฟ้าภาคใต้ ได้แต่งตั้งคณะทำงานควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ในพื้นที่โรงไฟฟ้ากระบี่ โดยจัดทำแผนเตรียมพร้อมควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด กำหนดแนวทางปฏิบัติ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้รับทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งการให้ความร่วมมือและประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งวางมาตรการเร่งด่วนป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในหน่วยงาน เช่น มาตรการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ปฏิบัติงานพร้อมบันทึกลงในสมุดเซ็นชื่อทุกวัน ,การสแกน QR Code การเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ ,กำหนดมาตรการเฉพาะกิจให้พนักงานเดินเครื่อง ,มีเจลสำหรับล้างมือ ,การทำความสะอาดอุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ที่มีผู้สัมผัสจำนวนมากอยู่ตลอดเวลา เช่น โต๊ะทำงาน ลูกบิด ประตู โทรศัพท์ ราวบันได คอมพิวเตอร์ ฯลฯ การทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน,ทำความสะอาดรถยนต์ มาตรการงดให้บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า งดใช้ห้องประชุม งดใช้สนามกอล์ฟ จนกว่าสถานการณ์จะปกติ การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล รวมทั้งหากมีผู้ปฏิบัติงาน ครอบครัวและลูกจ้างป่วยหรือสงสัยป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งหรือขอคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลโรงไฟฟ้ากระบี่ ทันที

131131036301  131131036302  131131036303  131131036304 

บุคคลต้นแบบ โรงไฟฟ้าภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๓

 

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม อันดามัน ๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ ใด้มอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบ ปี ๒๕๖๓ ประจำฝ่ายโรงไฟฟ้าภาคใต้ ที่ปฏิบัติสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล กฟผ. ให้กับนายวีระพันธ์ สว่างแสง ช่างระดับ ๗ แผนกบำรุงรักษาเครื่องกล กองการผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ ทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติประวัติ ขวัญกำลังใจ สำหรับบุคคลต้นแบบที่มีการปฏิบัติสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล สมควรยกย่องเพื่อเป็นตัวอย่างกับบุคคลอื่นและมีความมุ่งมั่นที่จะกระทำความดีต่อไป

12036301  12036302 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint