กฟผ.โรงไฟฟ้าภาคใต้ จัดกิจกรรม วัน อฟภ.พบผู้ปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

 

 

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงไฟฟ้าภาคใต้ ได้จัดกิจกรรม “วัน อฟภ. พบผู้ปฏิบัติงาน” ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๒ ระหว่างผู้บริหารระดับสูง ของ อฟภ. นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ในสังกัด อฟภ. ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่ กับคอนเซ็ปต์งาน “ถามแรง ตอบตรง” มีวัตถุประสงค์ เพื่อสื่อสารทิศทางการดำเนินงานขององค์กร กฟผ. ในภาพรวม รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าภาคใต้ ในอนาคต ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ เป็นการพูดคุยตอบข้อซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

18116221  18116222  18116223  18116224 
18116225  18116226  18116227   

กิจกรรม สภากาแฟยามเช้า ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้ากระบี่ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 

 

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ อาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ได้ร่วมกิจกรรม สภากาแฟยามเช้า โรงไฟฟ้ากระบี่ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นกันเอง ตามแผนบริหารจัดการของโรงไฟฟ้าภาคใต้ ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของ “คน” ซึ่งถือเป็นหัวใจขององค์กร การสร้างคนให้รวมกันเป็น “องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)” เป็นกระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีความสามารถและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง นำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน....

18116201  18116202  18116203  18116204 
18116205  18116206     

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint