ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าภาคใต้ แสดงสัญลักษณ์รวมพลัง ร่วมต่อต้านการคอร์รัปชั่น

 

 

 

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงไฟฟ้าภาคใต้ ได้จัดกิจกรรม “วัน อฟภ. พบผู้ปฏิบัติงาน” ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่ โดยก่อนเริ่มกิจกรรม นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ ได้นำคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในสังกัด รวมพลังแสดงเชิงสัญลักษณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ด้วยการแสดงเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อน กฟผ. ให้เป็นองค์การที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์การ เพื่อให้เป็นองค์การที่มีธรรมาภิบาล นำไปสู่การเป็นองค์การที่โปร่งใสและให้ความสำคัญในด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งยังเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลที่ให้ทุกส่วนราชการร่วมดำเนินการ

17076321  17076322  17076323  17076324 

กฟผ.โรงไฟฟ้าภาคใต้ จัดกิจกรรม วัน อฟภ.พบผู้ปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

 

 

 

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงไฟฟ้าภาคใต้ ได้จัดกิจกรรม “วัน อฟภ. พบผู้ปฏิบัติงาน” ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่ คณะผู้บริหาร อฟภ. นำโดย นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ ได้ชี้แจงทิศทางการดำเนินงานขององค์กร กฟผ. รวมทั้งภารกิจทิศทางของโรงไฟฟ้าภาคใต้ ในปัจจุบันและในอนาคต ให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ สอบถามปัญหาในทุกประเด็น เป็นการสื่อสารแบ่งปันข้อมูลจากผู้บริหารไปสู่พนักงาน ลดช่องว่าง สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เนื่องจากหน่วยงาน อฟภ. มีผู้ปฏิบัติงานหลากหลายวัย ความแตกต่างทางด้านความคิดและมุมมองจึงเป็นเรื่องปกติ การให้ทุกคนเกิดการรับรู้และมีส่วนร่วมในกระบวนขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายขององค์กร จึงเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้โดยมีคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในสังกัดโรงไฟฟ้าภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

17076301  17076302  17076303  17076304 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint