กฟผ.โรงไฟฟ้ากระบี่ จัดซ้อมแผนรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

 

 

 วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ กฟผ.โรงไฟฟ้ากระบี่ จัดซ้อมแผนรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานและอุปกรณ์ให้สามารถดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องไม่กระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ โดยมีนายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ วิศวกรระดับ ๑๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นผู้อำนวยการภาวะเหตุฉุกเฉิน โดยสมมุติเหตุการณ์ผู้ปฏิบัติงานแผนกเดินเครื่องโรงไฟฟ้ากระบี่จำนวน ๓ คน เดินทางโดยรถตู้มารับกะที่ห้องควบคุม (Control Room) ขณะจะเข้าไปปฏิบัติงาน ต้องผ่านการคัดกรองประจำจุด ที่จุดรักษาความปลอดภัย(ป้อม ๒) พบว่าผู้ปฏิบัติงานบางคน มีอุณหภูมิสูงเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส จึงให้ผู้ปฏิบัติทั้ง ๓ คน ไปสถานพยาบาลโรงไฟฟ้ากระบี่ เพื่อซักประวัติตรวจอาการเบื้องต้น และเข้าข่ายว่าบางคนอาจติดเชื้อ COVID-19 เนื่องจากมีอาการ ไอเจ็บคอ หายใจลำบาก และไปสัมผัสกับบุคคลในครอบครัวซึ่งมาจากพื้นที่เสี่ยง สถานพยาบาลโรงไฟฟ้ากระบี่ จึงได้ประสาน สสจ.กระบี่ เข้ารับตัวเพื่อทำการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลกระบี่ ในเวลาต่อมาพบว่าผู้ปฏิบัติงานคนดังกล่าวติดเชื้อ โรงพยาบาลกระบี่ได้รับตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตามขั้นตอนต่อไป นอกจากนั้นยังได้ซ้อมการทำความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นที่ภายในห้องควบคุม (Control Room) และบริเวณที่ผู้ป่วยสัมผัส ตลอดจนปรับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานเดินเครื่องชุดใหม่ ให้เข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Control Room สำรอง ได้ทันท่วงที เพื่อไม่ให้กระทบต่อระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังได้จัดพื้นที่เก็บกักตัว สำหรับผู้ปฏิบัติงานกลุ่มเสี่ยงและพื้นที่ Safety Zone สำหรับผู้ปฏิบัติงานเดินเครื่อง โดยควบคุมให้เป็นพื้นที่ปลอดเชื้อทั้งที่อยู่อาศัย รถบริการรับ-ส่ง อาหาร การใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่กระจายของ COVID-19 ต่อผู้ปฏิบัติงานของโรงไฟฟ้ากระบี่และคนใกล้ตัว ตลอดจนให้โรงไฟฟ้าสามารถเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องไม่กระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ

14046301  14046302  14046303  14046304 
14046305  14046306  14046307  14046308 

โรงไฟฟ้ากระบี่ วางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ในหน่วยงาน

 

 

 

 เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ตามที่ได้เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19) ที่มีการระบาดใหญ่ไปทั่วโลกตามประกาศขององค์การอนามัยโลก ในส่วนของโรงไฟฟ้าภาคใต้ ได้แต่งตั้งคณะทำงานควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ในพื้นที่โรงไฟฟ้ากระบี่ โดยจัดทำแผนเตรียมพร้อมควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด กำหนดแนวทางปฏิบัติ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้รับทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งการให้ความร่วมมือและประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งวางมาตรการเร่งด่วนป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในหน่วยงาน เช่น มาตรการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ปฏิบัติงานพร้อมบันทึกลงในสมุดเซ็นชื่อทุกวัน ,การสแกน QR Code การเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ ,กำหนดมาตรการเฉพาะกิจให้พนักงานเดินเครื่อง ,มีเจลสำหรับล้างมือ ,การทำความสะอาดอุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ที่มีผู้สัมผัสจำนวนมากอยู่ตลอดเวลา เช่น โต๊ะทำงาน ลูกบิด ประตู โทรศัพท์ ราวบันได คอมพิวเตอร์ ฯลฯ การทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน,ทำความสะอาดรถยนต์ มาตรการงดให้บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า งดใช้ห้องประชุม งดใช้สนามกอล์ฟ จนกว่าสถานการณ์จะปกติ การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล รวมทั้งหากมีผู้ปฏิบัติงาน ครอบครัวและลูกจ้างป่วยหรือสงสัยป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งหรือขอคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลโรงไฟฟ้ากระบี่ ทันที

131131036301  131131036302  131131036303  131131036304 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint