กิจกรรม สภากาแฟยามเช้า ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้ากระบี่

 

 วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ แผนกบำรุงรักษาโยธา โรงไฟฟ้ากระบี่ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้ากระบี่ ได้ร่วมกิจกรรม สภากาแฟยามเช้า เพื่อพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นกันเอง สร้างความผ่อนคลายในชีวิต (Happy Relax) ตามแผนบริหารจัดการของโรงไฟฟ้าภาคใต้ ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของ “คน” ซึ่งถือเป็นหัวใจขององค์กร การสร้างคนให้รวมกันเป็น “องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)” เป็นกระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีความสามารถและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง นำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน.... โอกาสนี้ได้มีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะในกิจกรรม “นับก้าวเดิน มาเบิร์นกันเถอะ” ซึ่งเป็นกิจกรรมรณรงค์ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของตนเอง ให้มีสุขภาพดี (Happy Body) ตามแนวคิดและหลักการสร้างองค์กรแห่งความสุข ด้วย

180096201  180096202  180096203  180096204  180096205 

โรงไฟฟ้ากระบี่ รับการตรวจประเมินจาก สรอ. ติดตามผลการดำเนินงานระบบ EMS : OHSMS

 

 

 

 ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ นายชัยวัฒน์ บุญเรืองขาว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจประเมินจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ที่เข้ามาตรวจประเมินติดตามการรักษาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System) หรือระบบ EMS ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 14001-2559(ISO 14001:2015) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and SafetyManagement System) หรือระบบ OHSMS ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.18001-2554 /BS OHSAS 18001:2007ของโรงไฟฟ้ากระบี่ ครั้งที่ ๑ ทั้งนี้การตรวจติดตามผลของ สรอ.จะดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบว่าองค์กรหรือหน่วยงาน ได้มีการจัดทำระบบสอดคล้องตามมาตรฐานการรับรอง ซึ่งหน่วยงานที่ขอใบรับรองฯ จะต้องรักษาและปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามข้อกำหนด ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการรับรอง ตามที่ ระบุในเอกสาร R-001 และ R-002

090096201  090096202  090096203  090096205  090096206   

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint