โรงไฟฟ้ากระบี่ รับการทวนสอบการดำเนินงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐานสากล ISO 26000

 

 

  ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอันดามัน ๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ ให้การต้อนรับ หัวหน้ากลุ่มผู้ตรวจประเมินและคณะผู้ตรวจประเมินภายใน (internal Audit) จากผู้แทนทุกสายงาน ของ กฟผ. ที่เข้ามาทวนสอบการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน ISO 26000 ของโรงไฟฟ้ากระบี่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะทำงาน CSR และผู้ปฏิบัติงานทั่วไป และนำข้อบกพร่องที่ได้จากการทวนสอบ ไปปรับปรุงให้สอดคล้องต่อไป ทั้งนี้โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ให้เกียรติมาเป็นที่ปรึกษาในครั้งนี้ด้วย

15086201 15086202  15086203  15086204
15086205 15086206 15086207 15086208

โรงไฟฟ้ากระบี่ ฝึกซ้อมแผนรับเหตุฉุกเฉิน อัคคีภัยและน้ำมันหกรั่วไหล บริเวณ FUEL OIL STORAGE TANK

 

 

 วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงไฟฟ้ากระบี่ ได้ทำการฝึกซ้อมรับเหตุฉุกเฉิน อัคคีภัยและน้ำมันหกรั่วไหล ที่ความรุนแรงระดับ ๒ ทั้งนี้โดยสมมุติเหตุการณ์ ขณะที่โรงไฟฟ้ากระบี่ กำลังเดินเครื่องจ่าย Load ๓๔๐ MW. โดยใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิง ทีม Operator และทีมบำรุงรักษาเครื่องกล ได้เข้าปฏิบัติงานแก้ไขจุดน้ำมันรั่วไหลจากท่อส่งน้ำมัน บริเวณ Fuel Oil Storage Tank เหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น เกิดเหตุไฟไหม้และน้ำมันหกรั่วไหล ผู้พบเหตุไม่สามารถระงับเหตุได้หดบต-ฟ. จึงสั่งทีมปฏิบัติการและทีมควบคุมเหตุฉุกเฉินเข้าระงับเหตุ เพลิงมีแนวโน้มที่จะลุกลามติด Fuel Oil Storage Tank หดบต-ฟ. จึงแจ้งขออนุมัติ กผบต-ฟ. พิจารณา ประกาศแผนภาวะฉุกเฉินระดับ ๒ และได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทีมสนับสนุนเข้าดำเนินการช่วยระงับเหตุป้องกัน จำเป็นต้องอพยพผู้ปฏิบัติงานทุกคนออกจากอาคารโรงไฟฟ้า จากเหตุการณ์ข้างต้น มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ๒ คนคือ ผู้ปฏิบัติงานแผนกบำรุงรักษาเดินเครื่อง ๑ คน ได้รับบาดเจ็บข้อเท้าแพลงขณะเข้าทำการระงับเหตุ ผู้ปฏิบัติงานแผนกบำรุงรักษาไฟฟ้า ๑ คน หมดสติจากการสำลักควัน มีน้ำมันเตารั่วไหลประมาณ ๕,๐๐๐ ลิตร บางส่วนรั่วไหลลงสู่ Oil Separator และไหลลงสู่ท่อระบายน้ำฝน ภายหลังสามารถควบคุมเพลิงและน้ำมันหกรั่วไหลได้แล้ว ได้มีการสำรวจความเสียหาย จัดเก็บน้ำมันรั่วไหลและสำรวจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

31076201  31076202  31076203 31076204 
 31076205  31076207  31076206  31076208

 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint