กิจกรรม สภากาแฟยามเช้า สร้างสัมพันธภาพที่ดี ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้ากระบี่

 

 

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ อาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้ากระบี่ ได้ร่วมกิจกรรม Happy Relax สภากาแฟยามเช้า เพื่อพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นกันเอง สร้างความผ่อนคลายในชีวิต ด้วยความเชื่อว่า การที่คนทำงานหากไม่รู้จักการผ่อนคลายบ้าง จะทำให้ร่างกายและจิตใจเหนื่อยล้า เกิดความเครียด อันจะส่งผลกระทบต่อหน้าที่การทำงาน อีกทั้งเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในองค์กร ตามแผนบริหารจัดการ ของโรงไฟฟ้าภาคใต้ ที่ต้องการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกับการทำงานอย่างมีความสุข (Happy Workplace)

27086201 27086202  27086203  27086204  27086205

 

โรงไฟฟ้ากระบี่ รับการทวนสอบการดำเนินงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐานสากล ISO 26000

 

 

  ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอันดามัน ๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ ให้การต้อนรับ หัวหน้ากลุ่มผู้ตรวจประเมินและคณะผู้ตรวจประเมินภายใน (internal Audit) จากผู้แทนทุกสายงาน ของ กฟผ. ที่เข้ามาทวนสอบการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน ISO 26000 ของโรงไฟฟ้ากระบี่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะทำงาน CSR และผู้ปฏิบัติงานทั่วไป และนำข้อบกพร่องที่ได้จากการทวนสอบ ไปปรับปรุงให้สอดคล้องต่อไป ทั้งนี้โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ให้เกียรติมาเป็นที่ปรึกษาในครั้งนี้ด้วย

15086201 15086202  15086203  15086204
15086205 15086206 15086207 15086208

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint