กฟผ.โรงไฟฟ้าภาคใต้ จัดกิจกรรมวัน อฟภ.พบผู้ปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

 

 

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงไฟฟ้าภาคใต้ ได้จัดกิจกรรม “วัน อฟภ. พบผู้ปฏิบัติงาน” ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓ณ ห้องประชุมอันดามัน ๑ อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าภาคใต้ วัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานของ กฟผ.และ PA ในปี ๒๕๖๒ รวมทั้งสื่อสารทิศทางการดำเนินงานขององค์กร กฟผ. สายงาน รวฟ. ,ชฟฟ๑. และ อฟภ. ในอนาคต ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ อฟภ. แผนเสริมสร้างความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานโดยมีผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้ากระบี่ โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีและโรงไฟฟ้าทับสะแก เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

05026301  05026302  05026303  05026304 
05026305  05026306  05026307   

พิธีลงนาม PA และงานสื่อสารทิศทาง สายงาน ชฟฟ๑. ผ่านระบบ EGAT VDO CONFERENCE

 

 

 

 

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอันดามัน ๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้ากระบี่ ร่วมรับชมพิธีลงนาม PA และรับฟังนโยบายงานสื่อสารทิศทางสายงาน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๑ (ชฟฟ๑.) ประจำปี ๒๕๖๓ โดย นายวิศาล เพ่งวาณิชย์ ชฟฟ๑.ร่วมกับผู้บริหารในสายงาน ชฟฟ๑. ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสมภพภูติโยธิน อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าบางปะกงและถ่ายทอดสดผ่านระบบ VDO Conference ไปยังหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการบริหารในภาพรวมและนำไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน

280163031  280163032  280163033  280163034  280163035 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint