การตรวจสุขภาพ ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.กระบี่ ประจำปี ๒๕๖๓

 

 

ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สถานพยาบาลโรงไฟฟ้ากระบี่ ฝ่ายแพทย์และอนามัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับสถานพยาบาลโรงไฟฟ้ากระบี่ และโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร จัดตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๓ ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ของ กฟผ. ที่มีฐานปฏิบัติงานอยู่ที่จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้ปฏิบัติงานสังกัดโรงไฟฟ้าภาคใต้,ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้,กองเหมืองกระบี่ เข้ารับบริการทั้งสิ้น ๓๐๔ คน รวมทั้งอดีตผู้ปฏิบัติงานที่เกษียณอายุ เข้ารับบริการ จำนวน ๑๐๐ คน การตรวจสุขภาพประจำปี คือ การคัดกรองโรคเบื้องต้น และเป็นการหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค หากตรวจพบในระยะเริ่มต้นจะได้รีบรักษาดูแล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ห่างไกลโรคต่างๆ การตรวจสุขภาพประจำปี จึงมีประโยชน์ทั้งต่อตัวผู้รับการตรวจและแพทย์ เพราะช่วยให้มีโอกาสป้องกันและรักษา ก่อนที่โรคจะพัฒนาไปมากขึ้น

05036301  05036302  05036303  05036304  05036305 
05036306  05036307  05036308  05036309  05036310 

กฟผ.โรงไฟฟ้าภาคใต้ จัดกิจกรรมวัน อฟภ.พบผู้ปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

 

 

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงไฟฟ้าภาคใต้ ได้จัดกิจกรรม “วัน อฟภ. พบผู้ปฏิบัติงาน” ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓ณ ห้องประชุมอันดามัน ๑ อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าภาคใต้ วัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานของ กฟผ.และ PA ในปี ๒๕๖๒ รวมทั้งสื่อสารทิศทางการดำเนินงานขององค์กร กฟผ. สายงาน รวฟ. ,ชฟฟ๑. และ อฟภ. ในอนาคต ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ อฟภ. แผนเสริมสร้างความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานโดยมีผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้ากระบี่ โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีและโรงไฟฟ้าทับสะแก เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

05026301  05026302  05026303  05026304 
05026305  05026306  05026307   

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint