กฟผ.กระบี่ ต้อนรับคณะ คทบ-รวย.สายงานรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์

 

 

  วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ นายทิณรา บัวเกศ วิศวกรระดับ ๑๐ โรงไฟฟ้าภาคใต้ ให้การต้อนรับ นายมานิต ลอศิริกุล ผู้เชี่ยวชาญระดับ ๑๒ สายงานรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รวย.) พร้อมคณะ ในโอกาสมาเยี่ยมเยียน พบปะแลกเปลียนการดำเนินงานด้าน CSR ของ กฟผ.กระบี่ โดยมีนายธนกร จอมวัน ช.๑๐ หชสต-ย. บรรยายงาน CSR ของฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ และนายไสว ชีพเจริญวงศ์ วก.๙ ทำหน้าที่ หชฟภ-ย. บรรยายงาน CSR ฝ่ายโรงไฟฟ้าภาคใต้ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกัน ณ ห้องประชุม อันดามัน ๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้

05046201

05046205 

05046202

05046207 

05046203 

05046204

05046208 

05046209   05046210 05046211   05046212
       

กฟผ. โรงไฟฟ้ากระบี่ จัดอบรมกฎหมายจราจรและการขับขี่ปลอดภัย ให้กับผู้ปฏิบัติงาน

 

 

จากข้อมูลของกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ระหว่างปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐ พบว่าสถิติการเสียชีวิตจากการทำงานเกือบครึ่งหนึ่งมีสาเหตุจากยานพาหนะ ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบาย ในการร่วมกันรณรงค์และประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดความตระหนักและเกิดเป็นวัฒนธรรม การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เป็นการบรรเทาผลกระทบจากอุบัติเหตุ ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ขอความร่วมมือให้สถานประกอบการ จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้แรงงานขับขี่ปลอดภัย มีวินัยจราจร ทั้งนี้ในส่วนของโรงไฟฟ้าภาคใต้ ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด จึงมีมาตรการให้ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลภายนอก ที่เดินทาง เข้า - ออก หรือขับขี่รถ ในบริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้ากระบี่ จะต้องสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย ทุกครั้ง   เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอันดามัน ๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ นายชัยวัฒน์ บุญเรืองขาว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ (ช.อฟภ.) เป็นประธานเปิดอบรม เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและการขับขี่ปลอดภัย ให้กับพนักงาน ลูกจ้าง ของโรงไฟฟ้ากระบี่ เพื่อรับทราบข้อกฎหมาย บทลงโทษใหม่ๆ ด้านการจราจร และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนายอัดชา บัวจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ เป็นวิทยากรบรรยาย

26036201  26036202  26036203  26036204  26036205 

 savePlant

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint