กิจกรรม สภากาแฟยามเช้าและการแสดงเชิงสัญลักษณ์ ของผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้ากระบี่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๒

 

 

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้ากระบี่ ได้ร่วมกิจกรรม Happy Relax สภากาแฟยามเช้า ณ ลาน Turbine โรงไฟฟ้ากระบี่ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในองค์กร ตามแผนบริหารจัดการ ของโรงไฟฟ้าภาคใต้ ที่ต้องการให้ทุกพื้นที่ของโรงไฟฟ้า ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุขต่อการทำงาน (Happy Workplace)โอกาสนี้ เนื่องจากในวันดังกล่าว (๒๖ มิถุนายน) ตรงกับวันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงไฟฟ้ากระบี่ ซึ่งได้ร่วมโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ(มยส.)และได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการกลั่นกรองการรับรองและต่ออายุการรับรอง มยส. เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันแสดงเชิงสัญลักษณ์ พร้อมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติดและร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ต่อไป

26066208 26066209  26066210  26066211 
 26066212  26066213    

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าภาคใต้ จัดงาน“โรงไฟฟ้าภาคใต้ องค์กรใสสะอาด”

 

 

 

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. โรงไฟฟ้าภาคใต้ ได้จัดงาน “โรงไฟฟ้าภาคใต้ องค์กรใสสะอาด” ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่ ซึ่งเป็นการจัดครั้งที่ ๕ โดยนางสาวนงนุช ไตรธเนศ วิศวกรระดับ ๑๑ อฟภ. ประธานคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาล การปฏิบัติตามจริยธรรม ค่านิยมและวัฒนธรรม โรงไฟฟ้าภาคใต้ (คธจค-อฟภ.) ในฐานะประธานจัดงาน ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อต้องการแสดงเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าภาคใต้ ให้เป็นองค์กรที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ความสำคัญในเรื่องการป้องกันการทุจริตในองค์กร โดยน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน ตลอดจนมุ่งเน้นปลูกจิตสำนึก ให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้อง มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อให้โรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์ ด้านธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก โดยมีนายชัยวัฒน์ บุญเรืองขาว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมภายในงาน มีการแสดงเชิงสัญลักษณ์ประกาศเจตนารมณ์เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ดี ต่อต้านคอร์รัปชั่น การเชิดชูบุคคลต้นแบบ อฟภ. และการบรรยายเกี่ยวกับการทำงานโปร่งใส ห่างไกลทุจริต หัวข้อ “กรณีศึกษาคดีทุจริต ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด” โดยคุณณรัณธรณ์ มันเล็ก เจ้าหน้าที่ป้องกันการทุจริต ชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกระบี่

24066201  24066202  24066203  24066204  24066205 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint