พิธีลงนาม PA และงานสื่อสารทิศทาง สายงาน ชฟฟ๑. ผ่านระบบ EGAT VDO CONFERENCE

 

 

 

 

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอันดามัน ๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้ากระบี่ ร่วมรับชมพิธีลงนาม PA และรับฟังนโยบายงานสื่อสารทิศทางสายงาน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๑ (ชฟฟ๑.) ประจำปี ๒๕๖๓ โดย นายวิศาล เพ่งวาณิชย์ ชฟฟ๑.ร่วมกับผู้บริหารในสายงาน ชฟฟ๑. ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสมภพภูติโยธิน อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าบางปะกงและถ่ายทอดสดผ่านระบบ VDO Conference ไปยังหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการบริหารในภาพรวมและนำไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน

280163031  280163032  280163033  280163034  280163035 

ผู้ปฏิบัติงาน รฟ.กระบี่ รับฟังผลการศึกษา โครงการงานวิจัยการผลิตอิฐคอนกรีตจากยิปซัมเทียม ขยะจากการก่อสร้างรื้อถอน และซากต้นปาล์มน้ำมัน

 

 

 

 

  ตามที่ กฟผ.ได้ให้ทุนวิจัยสถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำโครงการวิจัย การจัดการแบบหมุนเวียน โดยการใช้ยิปซัมเทียม ขยะจากการก่อสร้างและรื้อถอนและซากต้นปาล์มน้ำมัน เพื่อผลิตอิฐคอนกรีต สำหรับตั้งวิสาหกิจชุมชนในอนาคต : กรณีศึกษาการจัดการขยะจากโรงไฟฟ้าและชุมชนในจังหวัดกระบี่ ระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อเป็นทางเลือกในการจัดการขยะ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและเป็นทางเลือกในการพัฒนาเศรษฐกิจจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนในอนาคต นั้นเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ โรงไฟฟ้ากระบี่ โดยนายประภากร เตชะประดิษฐ์ หัวหน้ากองการผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ พร้อมผู้ปฏิบัติงานแผนกบำรุงรักษาโยธา แผนกเคมีโรงไฟฟ้าภาคใต้ และแผนกสิ่งแวดล้อม ได้รับฟังบรรยายสรุปผลการทำโครงการวิจัยฯ และการสาธิตขั้นตอนวิธีการทำอิฐคอนกรีต จากคณะนักวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำทีมโดยรองศาสตราจารย์ ดร.นุตา ศุภคต ณ ห้องประชุมอาคารโยธา โรงไฟฟ้ากระบี่

27016301  27016302  27016303  27016304 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint