โรงไฟฟ้ากระบี่ ทำบุญครบรอบ ๑๖ ปีวันจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)

 

 

วันอังคารที่ ๒๘ มกราคม  ๒๕๖๓ โรงไฟฟ้าภาคใต้ ได้จัดพิธีทำบุญครบรอบปีที่ ๑๖ นับจากวันจ่ายกระแสไฟฟ้า เข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ของโรงไฟฟ้ากระบี่ โดยจัดให้มีพิธีทำบุญทางศาสนาพุทธ ณ บริเวณอาคาร ลาน Turbine ชั้น ๓ และพิธีทำบุญทางศาสนาอิสลาม ณ ห้องประชุม อันดามัน ๒ อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าภาคใต้ ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญกำลัง ความเป็นสิริมงคล แก่หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน ของโรงไฟฟ้ากระบี่

28016301  28016302  28016303  28016304 
28016305  28016306  28016307  28016308 

รงไฟฟ้ากระบี่ รับการตรวจประเมินสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ระดับประเทศ

 

 

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอันดามัน ๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ นายประจวบ ชัยเพชร หัวหน้ากองบริหารโรงไฟฟ้าภาคใต้ (กบหภต-ฟ.) พร้อมด้วยคณะทำงานสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข โรงไฟฟ้ากระบี่ ให้การต้อนรับ ทีมคณะผู้ตรวจประเมินจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จ.นครศรีธรรมราช กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สสจ.กระบี่ รพ.กระบี่ และ รพ.เหนือคลอง นำโดยนางสาวรุ้งประกาย วิฤทธิ์ชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   โอกาสมาตรวจประเมิน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ระดับประเทศ โดยการตรวจประเมินดังกล่าว จะเป็นการรับฟังข้อมูลการดำเนินงานของสถานประกอบการ พร้อมการตรวจสอบเอกสารและตรวจประเมินพื้นที่

ทั้งนี้การประเมินดังกล่าว เป็นผลสืบเนื่องจากการที่โรงไฟฟ้ากระบี่ ได้ยื่นสมัครสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข กับกระทรวงสาธารณสุข ใน ๔ ส่วน ประกอบด้วย หมวดที่ ๑ การสนับสนุนขององค์กร การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน การใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมระหว่างองค์กรและชุมชน หมวดที่ ๒ ปลอดโรค หมวดที่ ๓ ปลอดภัย และหมวดที่ ๔ กายใจเป็นสุข โดยเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ได้แจ้งให้ทราบว่า โรงไฟฟ้ากระบี่ ผ่านเกณฑ์ประเมินดีเด่น สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ระดับเขต สามารถได้รับการประเมินต่อในระดับประเทศ ต่อไป

09016301  09016302  09016303 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint