สถานพยาบาลโรงไฟฟ้ากระบี่ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๓

 

 

 

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ สถานพยาบาลโรงไฟฟ้ากระบี่ นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เดินรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งสถานพยาบาลโรงไฟฟ้ากระบี่ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จัดขึ้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและเป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้ที่พักอาศัยในบ้านพัก กฟผ. ได้ตระหนักให้ความสำคัญที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อให้ทุกพื้นที่ของ กฟผ.กระบี่ ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายของโรคไข้เลือดออก ผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว ปลอดภัย ๑๐๐ % ในนามของ กฟผ.กระบี่ ใคร่ขอขอบคุณ คุณรัตนาวดี ทนุผล หัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองขนาน ที่ได้จัดทีมงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลคลองขนาน มาให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในกิจกรรมเดินรณรงค์ครั้งนี้

230963021  230963022  230963023  230963024  230963025 
230963026  230963027  230963028  230963029  230963030 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าภาคใต้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ เพื่อขับเคลื่อน อฟภ. เป็นหน่วยงานคุณธรรม

 

 

 

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอันดามัน ๑ ที่ทำการโรงไฟฟ้าภาคใต้ นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ นำคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในสังกัดโรงไฟฟ้าภาคใต้ (อฟภ.) ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ ที่จะส่งเสริมและพัฒนาโรงไฟฟ้าภาคใต้ ให้เป็นหน่วยงานคุณธรรม โดยจากนี้ไปผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะถือเป็นกติการ่วมกันของโรงไฟฟ้าภาคใต้ เพื่อให้คุณธรรมนำการพัฒนา เกิดสังคมคุณธรรมที่ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทุกคนในโรงไฟฟ้าเป็นผู้มีคุณธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความสมานฉันท์ ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยไปใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมธรรมาภิบาลและการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ กฟผ. ที่กำหนดให้ ปี ๒๕๖๓ เป็นองค์การส่งเสริมคุณธรรม ,ปี ๒๕๖๕ เป็นองค์การคุณธรรม และปี ๒๕๖๗ เป็นองค์การคุณธรรมต้นแบบ ต่อไป

23096302  23096301  23096303  23096304 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint