โรงไฟฟ้าภาคใต้ รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้วยตนเอง สายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า

 

 

 

 

ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอันดามัน ๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ (อฟภ.) นำคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าภาคใต้ ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าภาคใต้ แก่คณะผู้ตรวจประเมินผลการการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้วยตนเอง สายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า นำโดยนายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (อฟต.) หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน โอกาสมาตรวจประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิภาพ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของโรงไฟฟ้าภาคใต้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย กรอบคู่มือและแนวทางของสายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า และ นโยบายของ กฟผ. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่วางไว้ มีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผล หรือได้รับการปรับปรุงแก้ไข สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป รวมทั้งการจัดทำรายงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๑

17096321  17096322  17096323  17096324  17096325 

โรงไฟฟ้าภาคใต้จัดงานเลี้ยงผู้เกษียณอายุ ประจำปี ๒๕๖๓

 

 

 วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ โรงไฟฟ้าภาคใต้ ได้จัดงานเลี้ยง ให้กับผู้ปฏิบัติงานของโรงไฟฟ้าภาคใต้ ที่จะเกษียณอายุ ในปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ คน ซึ่งประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้ากระบี่ ๕ คน โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ๔ คนและผู้เกษียณฝากสาย ๒ คน กิจกรรมจัดขึ้น ทั้งภาคกลางวัน และภาคกลางคืน ภาคกลางวัน ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาในหลายๆประเภทชนิดกีฬา สำหรับภาคกลางคืน ได้จัดงานเลี้ยงขึ้น โดยมีนายประจวบ ชัยเพชร หัวหน้ากองบริหารโรงไฟฟ้าภาคใต้ ในฐานะรองประธานคณะทำงานจัดงานวันเกษียณอายุ ประจำปี ๒๕๖๓ เป็นผู้กล่าวรายงาน นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมภายในงานมีชุดการแสดงต่างๆบนเวที การมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุ การจับฉลากมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีและร่วมรับประทานอาหาร อย่างเป็นกันเอง บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานมีผู้ปฏิบัติงานและอดีตผู้ปฏิบัติงาน เข้าร่วมงาน ณ แผนกบำรุงรักษาเครื่องกล โรงไฟฟ้ากระบี่

10096301  10096302  10096303  10096304 
10096305  10096306  10096307  10096308 
10096309  10096310  10096311  10096312 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint